Recikliranje hladnjaka

Recikliranje hladnjaka


Eldanovo postrojenje za reciklažu hladnjaka usitnjava uložak  te ga razdvaja na  njegove sastavne elemente :  Fe, PUR pelete  (korisne za spalionice), organske (uglavnom plastika) te i obojene metale. Kapaciteti recikliranja mogu dostići i do 80 hladnjaka na sat.
Sama tehnologija postrojenja  sprečava da štetni plinovi (CFC / pentan)  ispare u atmosferu a da istovremeno postigne najučinkovitiji postupak recikliranja i čistoće separata čvrstih materijala.